پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسراحداث کانال آبهای سطحی بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر
شعار سال 1403 (سال جهش تولید با مشارک مردم )