۲۶ آذرماه؛ روز ملی حمل و نقل گرامی باد.

در جهان امروز، نبض توسعه اقتصادی و پویایی افراد در زندگی شهری و روستایی در دستان ارزشمند فعالان عرصه حمل و نقل عمومی می تپد.

۲۶ آذرماه؛ روز ملی حمل و نقل بر فعالان صنعت حمل و نقل کشور به ویژه رانندگان زحمتکش و خدمتگزاران حوزه حمل و نقل برون و درون شهری گرامی باد.