۱۶ مهر روز ملی کودک

در جلسه ای در سال ۱۳۷۲ که نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادها در آن حضور داشتند، بعد از انجام بررسی ها و تبادل نظرها ابتدا روز ۹ اکتبر و در ادامه روز ۸ اکتبر برابر ۱۶ مهر به عنوان روز ملی کودک انتخاب شد. در ادامه این گروه تصمیم خود را به دفتر یونیسف در ایران اطلاع دادند و به این ترتیب این روز به عنوان روز ملی کودک در ایران رسیمت پیدا کرد