کسب مقام سوم مسابقات لیگ کارگران کشور در وزن ۸۹ کیلوگرم توسط آقای فرید فلاح شمسی از پرسنل خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری چابکسر

کسب مقام سوم مسابقات وزنه برداری لیگ کارگران کشور در وزن ۸۹ کیلوگرم توسط آقای فرید فلاح شمسی از پرسنل خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری چابکسر

این مسابقات به میزبانی استان البزر در شهر کرج برگزار شد .