چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

آنچه در انتخابات بسیار مهم است حضور عمومی مردم است ، همه باید در انتخابات شرکت کنند و این یک وظیفه عمومی است.