پاکسازی محل انباشت زباله در حاشیه رودخانه آچیرود چابکسر

پاکسازی محل انباشت زباله در حاشیه رودخانه آچیرود چابکسر

انباشت زباله درحاشیه رودخانه آچیرود چابکسر(جاده لوله گاز) این منطقه با حضور کارشناسان محیط زیست رودسر ، توسط شهرداری چابکسر از زباله پاکسازی شد.