واگذاری فعالیت های پشتیبانی و فنی (تامین نیروی انسانی ) واحد های خدمات شهری، فضای سبز و خدمات اداری

واگذاری فعالیت های پشتیبانی و فنی (تامین نیروی انسانی ) واحد های خدمات شهری، فضای سبز و خدمات اداری

دانلود فایل دعوتنامه

دانلود فایل فراخوان

ثبت نام و شرکت فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setad.ir