مزایده واگذاری بازارچه عرضه مرکبات واقع در میدان بار با حفظ مالکیت و وضعیت موجود در فصل های بهره برداری از ۱۵ ماه آذر لغایت ۱۵ ماه خرداد برای مدت ۳ سال از طریق سامانه الکترونیک دولت ( ستاد)

مزایده واگذاری بازارچه عرضه مرکبات واقع در میدان بار با حفظ مالکیت و وضعیت موجود در فصل های بهره برداری از ۱۵ ماه آذر لغایت ۱۵ ماه خرداد برای مدت ۳ سال از طریق سامانه الکترونیک دولت ( ستاد)