مزایده عمومی یک باب مغازه به متراژ ۱۶ مترمربع واقع در پارک شهید انصاری

مزایده عمومی یک باب مغازه به متراژ ۱۶ مترمربع واقع در پارک شهید انصاری

دانلود فایل دعوت نامه

دانلود فایل فراخوان

ثبت نام و شرکت فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setad.ir