جدول گذاری ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) در منطقه گلسرخ

آغاز عملیات جدول گذاری ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) در منطقه گلسرخ توسط واحد عمران شهرداری چابکسر