عملیات احداث پیست دوچرخه سواری چابکسر

با طراحی و پیگیری مستمر دکتر باژرنگ شهردار چابکسر طی اقدامی از سوی شهرداری عملیات احداث پیست دوچرخه سواری بر روی سد سنگی ساحلی شهر آغاز شد

این پروژه در فاز اول ۲۵۰ متر طول دارد و بصورت رفت و برگشت است و ادامه پروژه در فازهای بعدی اجرایی خواهد شد

منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری تامین می شود