صورتجلسه شورای اسلامی شهر چابکسر ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ + تعرفه پیشنهادی شهرداری ۱۴۰۳

صورتجلسه شورای اسلامی شهر چابکسر ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

تعرفه پیشنهادی شهرداری ۱۴۰۳