زیبا سازی و نورپردازی پل میانده رود به همت واحد خدمات شهری شهرداری چابکسر

زیبا سازی و نورپردازی پل میانده رود به همت واحد خدمات شهری شهرداری چابکسر