روکش آسفالت خیابان شهید حسینی

روکش آسفالت خیابان شهید حسینی