روشنایی تیرهای برق خیابان شورای شرقی شهر چابکسر

روشنایی تیرهای برق خیابان شورای شرقی در شب میلاد پیامبر مهربانی ها و امام جعفرصادق(ع) توسط خدمات شهری شهرداری چابکسر