راهپیمایی مردم انقلابی و همیشه در صحنه بخش چابکسر در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی

راهپیمایی مردم انقلابی و همیشه در صحنه بخش چابکسر در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی