دیوار مهندس غنوی شهدار چابکسر با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در محل شهرداری چابکسر

دیوار مهندس غنوی شهدار چابکسر با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در محل شهرداری چابکسر