دیدار نوروزی شهردار چابکسر و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندار شهرستان رودسر

دیدار نوروزی شهردار چابکسر و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندار شهرستان رودسر