تقسیط مطالبات شهرداری

تقسیط مطالبات شهرداری
ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح میشود :

ماده ۳۲ : به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی موءدی خواهد بود.