برگزاری آموزش ایمنی و آتش نشانی در زنگ مهر آتش نشان برای کودکان و دانش آموزان

برگزاری آموزش ایمنی و آتش نشانی در زنگ مهر آتش نشان برای کودکان و دانش آموزان مدارس فاطمه صادق زاده ،۲۲ بهمن و شکوفه ها

داشتن فرهنگ ایمنی بدون آموزش میسر نخواهد شد

♦ این آموزش به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشان و نیز بازگشایی مدارس انجام گرفت که نکات مهم ایمن ماندن در مدرسه و نیز برخورد مناسب و بهنگام در مواقع بروز حوادث به دانش آموزان آموخته شد.

۱۲۵ چابکسر شهرداری چابکسر ، آموزش ایمنی و آتش نشانی برای دانش آموزان و کودکان مدارس صادق زاده ،۲۲ بهمن و ستاره ها بهمراه مربیانشان را در قالب حضور آتش نشانان در مدارس برگزار نمود.

حسن نیا مسئول آتش نشانی چابکسر هدف از برگزاری این آموزش ها را پیشبرد دانش ایمنی و محافظت از جان در مواقع بروز حوادث بخصوص رخداد آتش سوزی در اماکن عمومی همچون مدارس خواند و افزود: کودکان ضمن فراگیری مسایل ایمنی با انواع خاموش کننده های دستی، شناخـت انــواع مــواد سوختنی، گاز مونواکسید کربن و خطرات این گاز سمی، نحوه اتصالات وسایل گازسوز، خطرات استفاده از مواد خطرناکی همچون کبریت، چاقو، پریزهای برق و… پناه گیری در زمان زلزله آشنا شدند.

افزایش فرهنگ ایمنی به مرور زمان کاهش چشمگیر حوادث و خسارات ناشی از آن را به ارمغان خواهد آورد که کودکان؛ آموزش پذیران بسیار خوب و البته مهم برای هر جامعه موفق و آینده ای روشن است.