بازدید دادستان جدید رودسر از مرکز پردازش زباله شهری شهرداری چابکسر

دادستان جدید رودسر به همراه رییس محیط زیست شهرستان با حضور در مرکز پردازش شهرداری چابکسر، از اقدامات انجام شده مطلع و از مدیریت شهرداری قدردانی کرد.

شهرداری چابکسر از منابع داخلی خود ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت پسماند اختصاص داده است.