اعضای شورای اسلامی شهر

ردیف نام و نام  خانوادگی تصویر سمت و توضیحات
۱ جعفر قاسمی جیردهی ۵۵۵۵-۳  رئیس  – لیسانس مدیریت دولتی
۲ رامین محمدی چابک  نایب رئیس – فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
۳ جعفر حسن زاده شیخ زاهدی سخنگو- لیسانس حسابداری
حکیمه نوری دوران محله منشی  – لیسانس الهیات و معارف اسلامی
۵ سهیل رمضان زاده کراتی  

خزانه دار – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری