اربعین حسینی تسلیت باد

تلفن هاس تماس : ۰۱۳۴۲۶۶۰۵۰۰

سامانه ارتباط مردمی ۲۴/۷ : ۱۳۷

آتش نشانی : ۰۱۳۴۲۶۷۲۲۲۲ – ۱۲۵

لین ما در پلتفرم ایتا :