اجرای طرح خط کشی محل عبور عابر پیاده و سرعتکاههای شهر چابکسر توسط شهرداری چابکسر

اجرای طرح خط کشی محل عبور عابر پیاده و سرعتکاههای شهر چابکسر توسط شهرداری چابکسر