آگهی جذب سرمایه گذار- اطلاعیه شماره یک

 

 

 

 

?فراخوان جذب سرمایه گذار

♦️اطلاعیه شماره ۱ شهرداری چابکسر

?شهرداری چابکسر در نظر دارد با توجه به خرید و تملک مجتمع گل سرخ به مساحت ۱/۳ هکتار، با مشارکت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید

?لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه کذاری در احداث واحدهای تجاری و تفریحی با حفظ طرح یا ارتقاء طرح سالمسازی گلسرخ هستند، دعوت می شوذ طرح های مورد نظر خود را جهت طرح در کمیسیون سرمایه گذاری ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ این آگهی به شهرداری چابکسر مراجعه نمایند

ضیاء باژرنگ
شهردار چابکسر