آغاز چهره به چهره طرح تفکیک در مبدا زباله در سطح شهر چابکسر

آغاز چهره به چهره طرح تفکیک در مبدا زباله واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی شهر چابکسر به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری چابکسر و همکاری انجمن نبض طبیعت خزر از ضلع شرقی خیابان بسیج مستضعفین و کوچه های ماه گرفته