آغاز عملیات دیواره سازی خیابان شهید فهمیده در منطقه گردشگری آچی رود

آغاز عملیات دیواره سازی خیابان شهید فهمیده در منطقه گردشگری آچی رود