ادامه کاشت گلهای فصلی بلوارهای سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

ادامه کاشت گلهای فصلی بلوارهای سطح شهر