دیدار انجمن بانوان وارش چابکسر با اعضای شورای اسلامی شهر

دیدار انجمن بانوان وارش چابکسر با اعضای شورای اسلامی شهر که به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت پذیرفت .