پایگاه اطلاع رسانی شهرداری چابکسر » اخبار چابکسر
سال 1398، سال رونق تولید

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

تاریخ :۹:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۱۴ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳

تاریخ :۷:۵۱:۴۸ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹

تاریخ :۷:۵۰:۱۰ - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶

تاریخ :۹:۳۴:۰۴ - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹

تاریخ :۹:۳۸:۲۸ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۵

تاریخ :۹:۲۸:۳۵ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۵ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۹

تاریخ :۹:۲۲:۳۹ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۹ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۲

تاریخ :۹:۲۰:۲۹ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۲ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۸

تاریخ :۹:۱۷:۴۱ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۸ ...; ادامه نوشته …

صورتجلسه مورخ ۹۷/۴/۲۶

تاریخ :۹:۱۵:۱۲ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها : ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی جهت بازدید با نمایش در می آید . روابط عمومی شهرداری چابکسر صورتجلسه مورخ ۹۷/۴/۲۶ ...; ادامه نوشته …