اعضای شورای اسلامی شهر

ردیف نام و نام  خانوادگی تصویر سمت و توضیحات
۱ جعفر حسن زاده شیخ زاهدی  رئیس شورا –
۲ رامین محمدی چابک ۵۵۵۵  نایب رئیس شورا – لفوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
۳ امیر حسین یوسف زاده چابکی
۴ جعفر قاسمی جیردهی  ۵۵۵۵-۳  خزانه دار شورا – لیسانس مدیریت دولتی
۵ سید کمال الدین مهدویان  سخنگوی شورا