مصوبات شورای اسلامی شهر سال ۹۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱/۹

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱/۱۶

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱/۳۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۶

صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۱۳

صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۲۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۲۷

صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۱۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۱۷

صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۲۴

صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۳۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۴/۱۴

صورتجلسه مورخ ۹۵/۴/۲۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۴/۲۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۵/۰۲

صورتجلسه مورخ ۹۵/۵/۱۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۵/۱۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۵/۲۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۱۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۱۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۲۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۶/۲۹

صورتجلسه مورخ ۹۵/۷/۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۷/۱۲

صورتجلسه مورخ ۹۵/۷/۱۹

صورتجلسه مورخ ۹۵/۸/۱۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۸/۱۷

صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۰۹

صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۱۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۲

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۰/۰۶

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۰/۱۳

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۰/۲۰

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۰۲

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۰۹

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۸

صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۲۳