مصوبات شورای اسلامی سال ۹۶

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱/۷

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱/۱۴

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱/۲۱

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱/۲۸

صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۲/۰۴

صورتجلسه مورخ ۹۶/۲/۱۱

صورتجلسه مورخ ۹۶/۲/۱۸

صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۳/۰۱

صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۳/۰۸

صورتجلسه مورخ ۹۶/۳/۲۴

صورتجلسه مورخ ۹۶/۳/۲۹

صورتجلسه مورخ ۹۶/۴/۱۲

صورتجلسه مورخ ۹۶/۴/۲۶

صورتجلسه مورخه ۹۶/۵/۹

صورتجلسه مورخه ۹۶/۵/۲۳

صورتجلسه مورخه ۹۶/۵/۳۰

صورتجلسه مورخه ۹۶/۶/۱

صورتجلسه مورخه ۹۶/۶/۶

صورتجلسه مورخه ۹۶/۶/۱۳

صورتجلسه مورخه ۹۶/۶/۲۰

صورتجلسه مورخه ۹۶/۶/۲۷

صورتجلسه مورخه ۹۶/۷/۰۳

صورتجلسه مورخه ۹۶/۷/۱۵

صورتجلسه مورخه ۹۶/۷/۲۴

صورتجلسه مورخه ۹۶/۰۸/۰۱

صورتجلسه مورخه ۹۶/۰۸/۰۸

صورتجلسه مورخه ۹۶/۰۸/۲۲

صورتجلسه مورخه ۹۶/۸/۲۹

صورتجلسه مورخه ۹۶/۹/۱۳

صورتجلسه مورخه ۹۶/۹/۲۰

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۰/۰۴

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۰/۱۱

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۰/۲۵

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۱/۲

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۱/۰۹

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۱/۱۸

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۱/۲۳

صورتجلسه مورخه ۹۶/۱۲/۰۷

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲