جلسه نیاز سنجی سلامت با حضور مسئولین محلی در مرکز خدمات درمانی شهید محمودی چابکسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

جلسه نیاز سنجی سلامت با حضور مسئولین محلی در مرکز خدمات درمانی شهید محمودی چابکسر