جلسه هم اندیشی و سازماندهی فوتبال پایه با حضور مهندس غنوی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت فوتبال بخش چابکسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

جلسه هم اندیشی وسازماندهی فوتبال پایه با حضور مهندس غنوی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت فوتبال بخش چابکسر