مراسم افتتاح نمایشگاه آزمایشی گل و گیاه در زمین ۴/۷ هکتاری شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری چابکسر :

مراسم افتتاح نمایشگاه آزمایشی گل و گیاه در زمین ۴/۷ هکتاری شهرداری