بیان دیگاههای دانش آموزی در مسائل شهری در دیدار دانش آموزان مدرسه غیر دولتی پسرانه هدف با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

بیان دیگاههای دانش آموزی در مسائل شهری در دیدار دانش آموزان مدرسه غیر دولتی پسرانه هدف با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر