(( آگهی مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری ))

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

(( آگهی مزایده کتبی واگذاری تاسیسات رفاهی ساحل پارک شهید انصاری ))