(( آگهی مزایده کتبی واگذاری کافی شاپ پارک ))

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

(( آگهی مزایده کتبی واگذاری کافی شاپ پارک ))