تقدیر از قاریان و حافظان دانش آموزی منطقه چابکسر در سالن شهید نارنجی

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

تقدیر از قاریان و حافظان دانش آموزی منطقه چابکسر در سالن شهید نارنجی