همایش پیاده روی خانوادگی همزمان با روز هوای پاک

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

همایش پیاده روی خانوادگی همزمان با روز هوای پاک