نصب تابلوی راهنما ی شهر در خیابان امام خمینی(ه)جنب کیوسک راهنمایی ورانندگی

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

نصب تابلوی راهنما ی شهر در خیابان امام خمینی(ه)جنب کیوسک راهنمایی ورانندگی