ادامه عملیات فرش موزاییک سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

ادامه عملیات فرش موزاییک سطح شهر