اعضای شورای اسلامی شهر

ردیف نام و نام  خانوادگی تصویر سمت و توضیحات
۱ جعفر حسن زاده شیخ زاهدی  رئیس شورا – لیسانس حسابداری
۲ رامین محمدی چابک  نایب رئیس شورا – فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
۳ جعفر قاسمی جیردهی ۵۵۵۵-۳ خزانه دار شورا و نماینده در شورای شهرستان – لیسانس مدیریت دولتی
حکیمه نوری دوران محله سخنگوی شورا – لیسانس الهیات و معارف اسلامی
۵ سهیل رمضان زاده کراتی  

دبیر شورا – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری